aandacht voor verbinding

‘Alleen ben je sneller; samen kom je verder’
De kracht van Archipel Thuis is dat we ons actief richten op schakels in de wijk, mantelzorgers en andere partijen waar we mee samenwerken. We hebben elkaar nodig om naast het verlenen van zorg ook te kijken naar wat de ander kan bieden om gezamenlijk de beste zorg en aandacht te bieden aan onze cliënt. Contact onderhouden met verschillende partijen is daarom voor ons vanzelfsprekend. Hieronder enkele voorbeelden van mooie verbindingen en groeiende samenwerkingen.

Onder moederorganisatie Archipel 
Archipel Thuis is 100% dochter van zorggroep Archipel. Het werkgebied van Archipel en Archipel Thuis is dichtbij en in verbinding in wijken en buurten in Eindhoven, Best, Geldrop, Nuenen en Son. Samen hebben we de beschikking over brede kennis en expertise op het gebied van intramurale en extramurale zorg, dagbesteding en bijzondere doelgroepen. Archipel en Archipel Thuis werken samen in de keten waarbij we ons onder andere richten op de versterking in wijken en buurten zodat we weten wat daar speelt. Dit bestaat uit het koppelen van flexteams, het samen opleiden van leerlingen maar ook op het beter kunnen volgen van cliënten los van de muren van het verpleeghuis. Denk hierbij aan extramurale behandeling. Zo verbinden we ons met de specialistische kennis van anderen als dat voor de cliënt van belang is. Archipel Thuis levert ook thuiszorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) met behulp van een Modulair Pakket Thuis (MPT). Door de inzet van de expertise van onze moederorganisatie zorggroep Archipel kunnen wij blijven voldoen aan de complexer wordende zorg in de thuissituatie. We beogen daarmee dat cliënten langer thuis kunnen blijven wonen. Binnen Archipel Thuis werken we samen met Centrale24. Zij zijn voor ons een belangrijke partner betreft personenalarmering en zorg op afstand. De centralisten staan 24/7 voor ons klaar, om telefoontjes en alarmeringen door te zetten en hulp in te schakelen. Daarnaast maken zij ook gebruik van slimme technologieën, waarbij zij een belangrijke schakel zijn in het gehele zorgproces dat binnen Archipel Thuis plaatsvindt. Tevens zijn zij bijvoorbeeld ook een samenwerkingspartner voor de digitale sloten.

Samenwerking in de regio
Om te zorgen dat cliënten 24/7 gebruik kunnen maken van onplanbare, maar ook gespecialiseerde zorg zijn zowel ZuidZorg als het Ambulant Verpleegkundig team van zorggroep Archipel een belangrijke partner voor ons. Zij zorgen ervoor dat de nacht-alarmeringen door hen worden opgevolgd als Centrale24 de alarmering doorzet. Zo proberen we in de regio samenwerkingen te realiseren om elkaar hulp te bieden in een zorgwereld waar alle steeds sneller gaat.

De zorgtrajectbegeleiders (ZTB’ers) van zorggroep Archipel zijn ook betrokken bij cliënten van Archipel Thuis die nog thuis wonen. Zij zijn de vaste contactpersonen en betrokken bij cliënten met dementie. Zij kennen de weg en zorgen dat de zorg goed op elkaar is afgestemd, waarbij de schakel met huisarts en Archipel Thuis gewaarborgd blijft.

Zorgnetwerk rondom kwetsbare ouderen
Archipel Thuis is actief in netwerkzorg rondom kwetsbare ouderen en dementie. De kwaliteit van zorg hangt mede af van de samenwerking tussen de zorg- en hulpverleners in het zorgnetwerk rond de oudere. De huisarts, de praktijkondersteuner en de wijkverpleegkundige vormen in gemeente Best het kernteam in de zorg voor kwetsbare ouderen. Goede samenwerking in dit kernteam is essentieel. 

Het VVT-platform (Verpleging, Verzorging, Thuiszorg) bestaat uit een samenwerking van twaalf VVT-organisaties in de regio. Doel is de kwaliteit van de zorg, de toegankelijkheid en de ontwikkeling van het aanbod voor de cliënten te verbeteren en indien noodzakelijk een gezamenlijke vuist te maken naar overheden en andere externe partijen waaronder zorgverzekeraars. Een actueel thema is de zorg rondom COVID-19. Met een afgeleide van het VVT-platform komen verantwoordelijken vanuit de wijkverpleging bijeen om actuele thema’s rondom de thuiszorg samen op te pakken.

Zorg en wonen
Archipel Thuis verzorgt voor Wooninc. in enkele gebouwen in Woensel de ongeplande zorg buiten kantooruren. Het is onze intentie deze samenwerking verder uit de breiden met betrekking tot actuele opgaves rondom wonen en zorg.

In het kader van de ‘Leidraad herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging’ werken we samen met organisaties in de regio waaronder ZuidZorg, Zorg van Rinette en Sint Annaklooster. Samen bekijken we hoe we zorg efficiënter en beter kunnen organiseren voor de cliënten in onze regio. Denk hierbij aan het gezamenlijk inrichten van nachtzorg, middagroutes en 24/7 bereikbaarheid.